Vaaliteemat

Vantaa on hyvä paikka asua, harrastaa ja tehdä työtä.


Ajatuksiani ja tavoitteitani paremman Vantaan puolesta


Kaavoitus

Vantaalla yhdistyy niin kaupunki- kuin maalaismainenkin elinympäristö. Tuore Vantaan yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön kehitystä ja suunnittelua seuraavien vuosikymmenien ajan kasvavassa kaupungissamme. On kuitenkin muistettava, että jatkosuunnitelmista ja tarkemman tason kaavoituksesta päätetään tulevaisuudessa erikseen. Kaavoitus säilyy keskeisellä sijalla myös tulevilla kuntapäättäjillä. On tärkeää, että kaupunki huolehtii nyt siitä, että Vantaalla säilyy riittävästi metsiä, puistoja, viheralueita ja joenvarsireittejä lähietäisyydellä. Vantaalaisilla pitää olla mahdollisuus lähiluonnossa virkistymiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen myös jatkossa. Pelto- ja kulttuurimaisema kuuluvat Vantaalle.


Liikenne

Hyvät liikenneyhteydet ovat oleellinen osa Vantaata ja tukevat vahvasti kaupungin kehittämistä. Sijaintimme liikenteen solmukohtana mahdollistaa sujuvan liikkumisen niin lähiseudulle, muualle Suomeen kuin koko muuhun maailmaankin. Hyvin toimiva joukkoliikenne ja riittävät kevyen liikenteen väylät kuuluvat Vantaalle. Myös parkkipaikka kuuluu Vantaalle ja mahdollistaa sujuvan liikkumisen. Kaupungin asukkailla ja heidän vieraillaan on oltava mahdollisuus pysäköintiin. Liikenteen ilmastoratkaisut on hoidettava muulla tavoin kuin parkkikurjuudella.


Ihmiset

Huolenpito ja vastuu lähimmäisistä ovat tärkeä osa vantaalaisuutta. Eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden, erilaisten perheiden ja myös yksinasuvien tarpeet on otettava huomioon kaupungin päätöksenteossa. Matalan kynnyksen kotiapua on oltava tarjolla ikääntyville, joiden elämisen laatua ja mahdollisuutta omassa kodissa asumiseen on edistettävä. Lapsiperheiden palveluista huolehtiminen on kunnia asia Vantaalle. Lähikoulu ja -päiväkoti ja turvallinen koulutie ovat osa vantaalaisuutta. Kaupungin on edistettävä harrastusmahdollisuuksia ja tarjottava kulttuuritarjontaa kaikille. Kaupungin tulee tukea järjestöjä, jotta niillä on mahdollisuus toimia ja tehdä hyvää. Kaupunginosademokratiaa ja kaupunkilaisten oma-aloitteista vaikuttamista on edistettävä. Vantaan kaupunginosille pitää osoittaa rahaa oman alueensa kehittämiseen.


Hiilineutraali Vantaa

Vantaan on oltava määrätietoinen suunnannäyttäjä ja aktiivinen toimija hiilineutraalin yhteiskunnan luomisessa. Tavoitteet hiilineutraalista Vantaasta on muutettava teoksi kahden seuraavan valtuustokauden aikana. Kaupunki voi omilla päätöksillään vaikuttaa monin tavoin tulevaan kehitykseen. Tärkeimmät keinot ovat energiantuotantoon, asumiseen, liikkumiseen, sekä julkisiin hankintoihin liittyvät ratkaisut. Kaupungin on toteutettava mittavat energiajärjestelmän uudistukset, joihin liittyy keskeisesti luopuminen fossiilisen energian ja erityisesti kivihiilen käytöstä. Vantaan on panostettava päästöttömiin energiaratkaisuihin, kuten maalämpöön, biopolttoaineisiin, tuuli- ja aurinkovoimaan sekä älykkäisiin energiaverkkoihin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Kaupungin on edistettävä biopolttoaineiden, erityisesti biokaasun jakeluverkoston luomista ja panostettava myös sähkö- ja hybridiautojen älykkään latausinfran luomiseen.


Puurakentaminen ja kotimainen ruoka

Vantaan seuraavan kaupunginvaltuuston on päätettävä mallista, jossa julkisten rakennushankkeiden materiaaleista vähintään 50 % on oltava puupohjaisia. Päätöksellä edistettäisiin tavoitetta hiilineutraalista kaupungista ja samalla vahvistettaisiin suomalaista osaamista ja kansantaloutta. Julkisissa ruoka-hankinnoissa Vantaan on päädyttävä kotimaisiin raaka-aineisiin aina, kun se on mahdollista sekä valittava mahdollisimman paljon sesongin mukaista lähiruokaa. Julkisia hankintoja ohjaa lainsäädäntö, mutta hankintoihin voidaan vaikuttaa myös paikallisesti.