Vaaliteemat

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut Vantaan ja Keravan asukkaille

Uuden Vantaa-Kerava hyvinvointialueen on turvattava asukkailleen toimivat ja laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut riippumatta henkilön asuinpaikasta, iästä, äidinkielestä tai kyvystä hakeutua palveluiden käyttäjäksi. Palveluja on oltava saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Toimiva ajanvaraus hoitoon pääsemiseksi on olennaisen tärkeää.

Hoidon tarve Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella lisääntyy lähivuosina alueen väestömäärän kasvaessa. Työvoiman ja hoitohenkilökunnan tarve kasvaa. Työntekijöistä on kuitenkin pulaa ja moni sote-alan työntekijä toimii jo tällä hetkellä jaksamisensa äärirajoilla. Tämän yhtälön ratkaisu vaatii innovatiivisuutta sekä rohkeutta ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja.

Myös parempi osaaminen johtamisessa ja hallinnon hoitamisessa ovat ratkaisuja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen menetykselle. SOTE-tekijät ansaitsevat hyvän työnantajan, osaavan esimiehen sekä mahdollisuuden kehittyä työssään.

Puhelinpalveluiden- ja sähköisten kanavien lisäksi SOTE-henkilöstön pitää olla tavoitettavissa asukkaiden arjessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi masentuneen nuoren ensikontaktia koulun terveyspalveluihin, kotiin tulevaa apua etävastaanoton onnistumiseen tai sote-ammattilaisten jalkautumista ajoittain kauppakeskuksiin ja muihin helposti saavutettaviin paikkoihin. Riittävän aikaisin annettu apu lisää asukkaiden hyvinvointia ja alentaa kustannuksia kaikissa SOTE-palveluissa.

Kotona tapahtuva hoitaminen ja omaishoitajuus ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden kestävissä SOTE-palveluissa. Omaishoitajia on tuettava ja omaishoitajien verkostoja kehittää. Yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa tulee tehostaa.


Tehoa alueen yhteistyöstä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue mahdollistaa hyvien käytäntöjen jalkauttamisen laajemman alueen eduksi ja tehostaa resurssien käyttöä. Uudelle hyvinvointialueelle on luotava vahva pohjoinen ulottuvuus. Keravan sote-palvelukeskuksen palveluista pääsevät hyötymään erityisesti myös Korson ja muun Pohjois-Vantaan asukkaat. Vastaavasti Keravan asukkaat pystyvät hyödyntämään laajemman uuden alueen palveluita.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee tehdä hyvää yhteistyötä naapureidensa kanssa ja laajemminkin. Jos asiantuntemusta ei ole vapaana omalla alueella, voi apu tarvittaessa tulla muualtakin Suomesta.


Pelastustoimen korkea taso turvattava

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (KUP) on kahdeksan kunnan yhteinen pelastuslaitos, joka tällä hetkellä kuuluu Vantaan kaupungin organisaatioon. KUP on Suomen kustannustehokkaimpia pelastuslaitoksia, jolla toiminnalliset tulokset ja henkilöstön työtyytyväisyys on myös ollut korkeaa tasoa. Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle perustetaan Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet, joille siirtyy myös pelastustoimen järjestämisvastuu.

Keski-Uusimaan pelastuslaitoksen hyvä toiminta on turvattava myös jatkossa. Toiminnallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että KUP voi jatkaa yhtenäisenä pelastuslaitoksena myös sote-uudistuksen jälkeen. Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden välinen yhteistoiminta pelastustoimen osalta on keskeistä tulevaisuudessa. Uusien hyvinvointialueiden on kyettävä luomaan tämän osalta kestäviä ratkaisuja.

Sopimuspalokunnat ovat koko Suomessa, mutta myös Vantaalla ja Keravalla täydentäneet perinteisesti ammattipalokuntien toimintaa. Myös näiden arvokasta vapaaehtois- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminta on turvattava uudessa tilanteessa.